OXHIDE

Un film de Jia Yin Liu

Cast : Jia Yin Liu, Zai Ping Liu, Hui Fen Jia

2004 / drame / titre original : NIU PI / 95’ / Couleur / statut : film fini / long-métrage / catalogue France