24 CITY

Un film de Jia Zhang-Ke

Cast : Joan CHEN, Liping LV, Tao Zhao, Jianbin CHEN

2008 / drame / titre original : ER CHI SI CHENG JI / 107’ / Couleur / statut : film fini / long-métrage / Collections Internationales

Galerie photos